จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน(3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน(3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน