จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง และค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงแรมที่พักและร้านอาหารจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน (3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง และค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงแรมที่พักและร้านอาหารจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน (3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน