ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ.....   7 ก.ย. 2565 2 ครั้ง
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหว.....   10 ส.ค. 2565 3 ครั้ง
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดการแข่งขัน สำหรับโครงกา.....   10 ส.ค. 2565 4 ครั้ง
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสนามแข่งขัน สำหรับโครงการจัดการแข่.....   10 ส.ค. 2565 5 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสด.....   20 ก.ค. 2565 15 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัส.....   20 ก.ค. 2565 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการ U.....   5 ก.ค. 2565 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 140 เล่ม   5 ก.ค. 2565 18 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องฉายโ.....   5 ก.ค. 2565 28 ครั้ง